Nu skal vi presses ud i job

Nedenstående artikel omtaler regionernes planer omkring vores hoveduddannelse. Det er ikke just opmuntrende læsning. Måske er turnus ikke eneste gang, vi bliver kastet rundt i landet. Desuden kan vi risikere at blive tvunget ud i mindre populære specialer.

http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=881272

Jeg har også hørt at f.esk introstillinger skal til at være gyldige i kun op til 2 år - vi vil nok i fremtiden se en mere centralstyring, hvis ikke lægeforeningen kæmper vores sag…

det er jo nærmest vanvittigt…

Er det ikke lidt i samme boldgade som at lade studenter eksamen kun gælde i 2 år fordi så spilder alle de unge ikke deres liv på at vente med at komme ind på drømmeuddannelsen?
Og er det nødvendigvis kun skidt at man tvinger læger til at komme hurtigere ind på speciallægeuddannelsen? (selvom vi hurtigt kan blive enige om, at midlet ikke er det mest optimale…for lægerne)

længere artikel fra samme sted:
http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=881294

(edit: added artikel og omformuleret)

Endnu et incitament til at flygte til udlandet så hurtigt som muligt efter embedseksamen.

Iøvrigt hæfter jeg mig ved følgende bemærkning:

Det er især interessant for studenterne i Århus, da vi så måske skal igennem endnu et forløb som det med Aalborgsagen; vil de nu ikke have os til Aalborg alligevel, da det som bekendt er et universitetshospital?

apopov

Jeg har også allerede overvejet at smutte afsted til udlandet efter endt studium, hvis det skal være tvang hele vejen igennem. Det er ikke just gode arbejds-/lønforhold vi tilbydes i forvejen - godt nok er jeg soc.dem, men jeg går stadig ind for en personlig frihed - og ikke denne lettere kommunistiske model, der er foreslået - det må være rigeligt, at vi bliver sendt i turnus et tilfældigt sted i DK.

Det ville være mere optimalt, hvis de gjorde forskellige specialer mere attraktive - det ville måske tiltrække unge læger.

På den foreslåede model, vil jeg mene, at de kommer til at stå med x antal danske læger, der ikke ønsker at blive speciallæger samt et overtal af udenlandske/østeuropæiske speciallæger, der tager pladserne istedet. Men måske tager jeg bare fejl i den teori ?

“I dag går der 13-14 år, fra folk har afsluttet medicinstudiet, til de er færdiguddannede som speciallæger”.

Hmm… Turnus tager 1½ år og den længeste speciale uddannelse er vel neurokirurgi som tager 7 år… jeg undrer lidt over, hvad er det man laver i de resterende 5½-? år? Phd tager vel ikke mere end 3 år i danmark.

Samler point* til speciallægestillingen…

  • selvom pointsystemet er sløjfet er det nogenlunde de samme ting man bliver målt og vejet på…

Det er vel bare den typiske journalistiske standart i dk - jvf den frit tilgængelige lægeprognose på SST http://www.sst.dk/publ/publ2003/laegeprognose.pdf

Tabel 6 giver en oversigt over ansatte i undervisningsstilling og/eller speciallægeblokstilling 1998-2001 fordelt på køn og alder. Af tabellen
fremgår det, at der i gennemsnit går 7 år fra lægen er færdig kandidat fra universitetet til ansættelse iundervisningsstilling og/eller speciallægeblokstilling.
Tallet dækker dog over store variationer, idet arbejdsmedicin, samfundsmedicin og psykiatri har en gennemsnitlig kandidatalder på henholdsvis 14, 13 og 11 år mod almen medicin, neurokirurgi og
oftalmologi på knapt 4, 5 og 6 år. Disse tal afspejles også i gennemsnitsalderen, hvor der er en spredning i den gennemsnitlige alder på 91/2 år mellem arbejdsmedicin (42,7 år) og almen medicin (33,5
år). Af tabellen fremgår det desuden, at 56,6% af de nyansatte under ét i hoveduddannelsen er kvinder.
Det skal bemærkes, at det talmæssige materiale vedrørende flere små specialer er yderst begrænset og således behæftet med stor usikkerhed.
:

BTW: Her kan man se dimensioneringsplanen for de enkelte specialer: http://www.sst.dk/upload/uddannelse/lae … 6_2007.pdf

Ahh det skal du ikke være helt sikker på - som det er i dag er der IKKE lagt op til overgangsordning jvf nyeste udgave af ugeskriftet ( http://kortlink.dk/3s8b | http://kortlink.dk/3s8c ) og derved kan folk f.eks. have en værdiløs ph.d. Idag - som jeg er det bekendt - så er en phd pointgivende til alle specialer, med den nye ordning vil det være frit for et speciale at sige at kun phd’er inden for specialet er “pointgivende”. Idag kan en phd i klinisk nefrologi give adgang til oftalmologi - det er ikke givet i fremtiden - blot et eksempel…

Den nye ordning er sat til at træde i værk 1. jan 2008

Jeg er klar over at der ikke er lagt op til en overgangsordning, men derfor er det stadig nogenlunde de samme ting der vil blive lagt vægt på.
Selvfølgelig skal hvert speciale først lige færdiggøre deres vurderingsgrundlag. Det er måske lidt surt at stå med en phD der ikke kan bruges til så meget (turnus-phD systemet bliver vist ret udhulet af dette?), men jvf. tidligerer debat om forskning for at få point og ikke for forskningens skyld, er det da et skridt i den rigtige retning.

Så har Lægeforeningen og Yngre Læger formuleret et svar på Regionernes udspil:

Klippet fra Lægeforeningens hjemmeside

  1. april 2007
    [size=4]Skal manglende evidens og tvang være fundamentet for løsning af speciallægemanglen? [/size]

Danske Regioner har meldt en række forslag ud, der har til formål at tvinge danske læger til at uddanne sig til speciallæger hurtigere, i de ikke så attraktive specialer og på de ikke så attraktive uddannelsessteder.

Danske Regioners forslag tager udgangspunkt i den engelske model, der er indført pga. problemer svarende til de danske. Den engelske model giver en strammere styring af tidsforbruget i det samlede uddannelsesforløb og indbefatter herudover en række begrænsninger for den enkeltes specialevalg. Modellen omfatter blandt andet en 2-årig turnus, der består af 6 forløb af hver 4 måneders varighed.

Forslaget om indførslen af en tilsvarende model i Danmark tager imidlertid slet ikke højde for de problemer, modellen har skabt i England. Tvangselementerne i modellen har medført voldsomme protester blandt lægerne i England, der føler, at tvangselementet udover over at være ubehageligt for den enkelte også forringer kvaliteten af uddannelsen. Dertil kommer, at der ikke er noget, der viser, at den engelske model faktisk hjælper på rekrutteringen til de specialer, der mangler ansøgere eller til de geografiske områder, der mangler læger. Den engelske model er slet ikke i egentlig funktion endnu, så der mangler simpelthen erfaringer med, om modellen vil virke som planlagt.

Lægeforeningen er enig i, at speciallægemanglen i alle specialer skal løses, og at uddannelsestiden skal forkortes. Det er klart, at Lægeforeningen ikke ønsker, at dette problem fortsætter med de uoverstigelige konsekvenser, det kan få for fremtidens sundhedsvæsen. Men for Lægeforeningen er det essentielt, at de speciallæger, der uddannes holder kvaliteten, så der ikke blot bliver et tilstrækkeligt antal speciallæger, men at disse også har et tilstrækkeligt kompetenceniveau.

Konsekvensen af Danske Regioners udspil vil i bedste fald være flere speciallæger i nogle af de specialer, der har sværest ved at rekruttere – i værste fald vil læger begynde at søge til andre sektorer, hvilket blot vil forværre manglen på speciallæger. Samtidig vil kompetenceniveauet falde – ligesom det ser ud til at blive konsekvensen af udviklingen i England. Det er en udvikling, Lægeforeningen ikke kan leve med.

Meget kan imidlertid gøres for at skabe flere speciallæger, samtidig med at kvaliteten af uddannelsen fastholdes – og måske endda forbedres. Her har Danske Regioner som en af de væsentligste aktører gennem flere år undladt at afprøve en række muligheder – men det kan stadig nås:

–Der er ventetid på turnus – hvis uddannelsestiden skal nedbringes, så nedbring den ventetid – der er ingen grund til at lade helt nyuddannede kandidater gå og vente på at komme i uddannelse.

–Den nuværende bekendtgørelse giver mulighed for at inddrage nye specialer i turnus, såfremt specialet kan tilbyde de kompetencer, der indgår i målbeskrivelsen for turnus. Der er ingen grund til at etablere en helt ny turnusmodel for at afprøve nye specialer og dermed turnuslægernes mulighed for at stifte bekendtskab med disse tidligt i deres uddannelse.

–Kun hver anden læge under uddannelse har en korrekt udarbejdet uddannelsesplan! Det er katastrofalt, fordi uddannelsesplanerne er helt centrale for den målretning og intensivering af uddannelsen, som Danske Regioner ønsker, og Danske Regioner har selv gennem speciallægereformen påtaget sig at få dem etableret.

–Den nuværende uddannelse skal fokuseres og intensiveres, så læger under uddannelse hurtigere opnår speciallægekompetencer. På den måde vil en læge under uddannelse langt hurtigere kunne indgå som ekspert på en række områder – det vil afhjælpe speciallægemanglen.

–Uddannelsespotentialet skal udnyttes offensivt på alle uddannelsesgivende afdelinger, så ikke-tællende uddannelsesstillinger kan tælle med i en speciallægeuddannelse – endnu bedre vil det være at klassificere alle disse ikke-tællende stillinger til uddannelse.

–Der bør etableres incitamentsstrukturer for uddannelse svarende til incitamenterne for produktion. Det kan gøres ved at introducere uddannelse i DRG-taksterne eller ved at en etablere Løkke-pose på uddannelsesområdet.

–Der skal arbejdes med rekruttering, motivation og fastholdelse på et professionelt niveau i sundhedsvæsenet generelt - ikke mindst overfor lægegruppen og overfor den enkelte læge – ligesom andre arbejdsgivere i andre sektorer gør det – uden at benytte sig af tvang.

Forslagene er mange – og udover at kunne løse nogle af de rekrutteringsproblemer, Danske Regioner står overfor, vil indførelsen af dem føre til en kvalitetsforbedring af sektoren i form af dygtigere og motiverede speciallæger, der ønsker at udvikle deres eget og fagets virke mange år frem. Det kan man desværre ikke sige om Danske Regioners forslag.

Jens Winther Jensen, formand for Lægeforeningen og Mette Worsøe, formand for Yngre Læger

Glimrende svar.
Man kan undre sig. Hvornår er det lige at politikerne skal stå til ansvar for de beslutninger de træffer. Det virker da fuldstændig til grin at Bertel H. igen er undervisningsminister når han, om nogen, har haft et ansvar for den situation med lægemangel vi står i. Nå, men det er jo en helt anden diskussion.
Jeg er en af de ”heldige” der blev smidt til Region Syddanmark, eller Sønderjylland som det hed. Jeg vidste det var mulighed da jeg startede på medicin, og som følge heraf har jeg ikke brokket mig over det! Noget helt andet er så den måde som sygehusvæsenet fungerer på dernede. Jeg troede HS var noget skidt… Mangel på planlægning skal man lede MEGET længe efter… En ting det dog har lært mig er at tvangs stillinger (turnus), IKKE giver en bedre uddannelse. Men jeg kan da godt forstå regionerne. Det er væsentligt lettere at have ansatte man reelt kan byde hvad som helst fordi de ingen mulighed har for at sige op!! :roll: (hvis de altså vil gøre deres uddannelse færdig).
Nå, men så kom nyheden med at de laver point systemet om (jeg er bare glad for at jeg ikke har skrevet en PhD.).
Hvis de på nogen måde gennemfører den næste tvangsforflytning… kan de godt glemme det.
Så hellere flytte til Sverige eller Norge. Bedre løn, mindre i skat, bedre uddannelse…. Farvel DK
Man burde tage og rykke sundhedsvæsenet uden for politisk indflydelse… Måske vi så ville få en langsigtet planlægning. Det piner mig. Jeg går i den grad ind for det offentlige sundhedsvæsen. Men jeg synes at det bliver værre og værre.
:evil: